Kezdőlap Álláslehetőség Elérhetőségek Panaszkezelési szabályzat Tanúsítványaink
keresés
Utolsó frissítés:
2019.04.23

Víz- és szennyvízelvezetési díjak

illetve nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja

 

Tisztelt Ügyfelünk!


A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a Szolgáltatók szolgáltatási kötelezettsége közműves ivóvíz szolgáltatás esetében az ingatlanokon beépített bekötési vízmérőnél (továbbiakban fővízmérő), közműves szennyvízelvezetés esetében pedig a rendeletekben felsorolt csatlakozási helyeknél (melyek legtöbbször egybeesnek az ingatlanok határával) fejeződik be.

 

A szennyvízelvezetési díj számlázásának mennyiségi alapjául a vízmérőn mért ivóvízfogyasztás szolgál.

 

Budapest Főváros Közgyűlésének 4/1995. (II. 13.) sz. Önkormányzati rendeletében megállapított ivóvíz- és szennyvízelvezetési díj csak a fővízmérő(k) alapján történő számlázás költségeit tartalmazza.

 

A Rendelet ugyanakkor lehetővé teszi az ingatlanokon belül az elkülönített vízhasználat mellékvízmérőkkel történő mérését meghatározott feltételek teljesülésekor.

 

A vízszolgáltatás és szennyvízelvezetés szerződéses feltételeként a Fővárosi Vízművek Zrt., illetve a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. szolgáltatási körébe tartozó fogyasztó köteles a vízmérőn mért fogyasztás ellenértékét - a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott mindenkori m3 egységár alapján - valamint (elkülönített vízhasználat esetén) a mellékmérő ügyviteli díjat megfizetni, illetve a rendeletben és a szerződésben rögzített további kötelezettségeknek eleget tenni.

 

 

Fővízmérők számlázása

 

Azon fővízmérők leolvasását, melyekhez mellékmérő nem csatlakozik (társasház, családi ház) a Fővárosi Vízművek Zrt. hajtja végre. A mérők leolvasása kéthavonta, kismagán kategóriájú mérőknél félévente történik. Évi kétszeri mérőleolvasás esetén a szolgáltató két alkalommal (az előző leolvasást követő 2. és 4. hónapban) részértéket tartalmazó számlát, majd a mérő leolvasását követően (6. hónap) elszámoló számlát bocsát ki. A díjak számlázása a szolgáltató által átadott adatok alapján Társaságunk feladata.

 

 

Mellékvízmérők és mellékmérős fővízmérők leolvasása, számlázása

 

2015. márciustól a Fővárosi Vízművek Zrt. folyamatosan saját hatáskörbe vonja a mellékvízmérők leolvasását és ezzel egyidejűleg áttért a mérők éves, egyszeri leolvasására. Az éves leolvasás során a felhasználó köteles a Fővárosi Vízművek Zrt. leolvasást végző munkatársával együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való hozzáférést biztosítani, tekintettel arra, hogy a pontos elszámoláshoz szükséges éves elszámoló számla a leolvasott értékek alapján kerül kiállításra.

 

A számlában az éves leolvasást megelőző egy év átlagfogyasztása alapján részérték kerül megajánlásra. A részérték alapján évente 5 alkalommal, kéthavonta, résszámla kerül kibocsátásra. A megajánlott részérték az év során bármikor módosítható Társaságunk elérhetőségein.

 

A fogyasztóknak továbbra is lehetőségük van a számlán feltüntetett diktálási időszakokban a mérőállások kéthavonta történő diktálására, azonban az éves leolvasás hónapjában nem áll módunkba mérőállást fogadni.

 

Diktálás esetén a számla a részérték helyett a bejelentett mérőállás alapján kerül kiállításra. Ha a fogyasztó nem kíván élni a diktálás lehetőségével, akkor a korábban megajánlott részérték alapján részszámla készül. A mérőállás diktálása történhet Társaságunk telefonos elérhetőségein, a Díjnet rendszeren keresztül, vagy a Vízművek online ügyfélszolgálatán, az ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu weboldalon.

 

A mellékmérős fővízmérőkön mért fogyasztások leolvasását a Fővárosi Vízművek Zrt. továbbra is kéthavonta végzi.

 

A Társaságunk által számlázott mellékvízmérőn mért fogyasztások ellenértékét levonásba helyezzük a fővízmérőn mért fogyasztás ellenértékéből (függetlenül attól, hogy az részérték, vagy leolvasott/diktált alapján készült), melynek részletezését a fővízmérős víz- és szennyvízelvezetési díj számla mellékletében tételesen feltüntetjük.

 

A fővízmérőkön mért vízmennyiség után számlázandó szennyvízelvezetési adatokat - függetlenül attól, hogy a főmérőhöz csatlakozik-e mellékmérő - 2010. augusztus 15-től a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. adja meg Társaságunk részére.

 

A víz- és szennyvízdíjak ellenértékének beszedését Társaságunk végzi, kivéve a mellékmérős fővízmérők - Társaságunk által kiszámlázott - szennyvízelvezetési díját, melynek ellenértékét közvetlenül a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére kell befizetni.

 

 

Lakásmellékmérőkhöz és locsolási célú mellékmérőkhöz kapcsolódó tudnivalók

 

A fogyasztóknak lehetősége nyílik arra, hogy a házi ivóvízvezeték-hálózatra, a szolgáltató hozzájárulása, illetőleg a szolgáltató és a fogyasztó írásbeli megállapodása alapján, az elkülönített locsolási vízhasználatot az e célra feltelepített mellékvízmérőn mérjék. Az így mért vízfogyasztás csak abban az esetben vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál, amennyiben ezzel egyidejűleg a 10%-os mértékű locsolási kedvezményt nem veszik igénybe.

 

A mellékvízmérő – mind a lakás-, mind a locsolási célú mellékmérő - a rendelet értelmében a házi ivóvízhálózat része, melynek tulajdonjogára a polgári jog szabályai az irányadók. A mellékvízmérő nem tartozik a szolgáltatók kezelésébe, üzemeltetésébe, így a vele kapcsolatos feladatok, kötelezettségek a mellékvízmérőhöz csatlakozó csőszakasz tulajdonosát terhelik (hitelesítés, karbantartás, javítás, csere, kárveszélyviselés).

 

A közszolgáltatás rendszerébe nem tartozó, az ingatlanokon belüli fogyasztások költségmegosztása céljából felszerelt mellékvízmérők fogyasztásának elszámolására a Fővárosi Vízművek Zrt., valamint a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. külön mellékszolgáltatási szerződést köt a szolgáltatást igénylő fogyasztókkal. A szerződés részletesen tartalmazza a fogyasztó és a szolgáltató jogait és kötelezettségeit, melyet mindkét fél köteles betartani.

 

A mellékmérős szolgáltatást igénybevevő ügyfeleknek a szolgáltatókkal kötött szerződés értelmében a mellékmérős víz- és szennyvízelvezetési díj számlázásáért ügyviteli díjat kell fizetniük, mely a számlázás teljes eljárási folyamatának (nyilvántartás, leolvasás, számlázás, adatszolgáltatás, számlabemutatás) költségeit tartalmazza. Az ügyviteli díjak fizetése kéthavonta esedékes, abban az esetben is, ha egyébként a számlában nem történik fogyasztás elszámolás (0 m3). 

 

A mellékvízmérő cseréje vagy hitelesítése esetén, a szerelési-, és/vagy műszaki átvételi jegyzőkönyv Díjbeszedő Holding Zrt. részére történő eljuttatása a műszaki átvételt végző cég feladata.

 

A Fővárosi Vízművek Zrt. partnerei közreműködésével teljes körű ügyintézést biztosít a locsolási mellékvízmérők beépítéséhez.

 

 

Mellékmérős szolgáltatás megszűnése

 

A mellékmérős víz- és szennyvízelvezetési díj számlázásának megszüntetési igénye esetében Kérelem a mellékmérős díjmegosztási szerződés megszüntetésére (továbbiakban: kérelem) nyomtatványt kell a Fővárosi Vízművek Zrt. felé benyújtani. A kérelmet a mellékmérőhöz kapcsolódó fővízmérő díjfizetőjének (pl.: közös képviselőnek) is alá kell írnia.

 

A Fővárosi Vízművek Zrt.-hez érkező, vízdíjszámlázás megszüntetésére vonatkozó kérelem esetén a mellékmérős víz- és szennyvízelvezetési díjszámlázás egyaránt megszüntetésre kerül, a fogyasztás a továbbiakban a főmérős víz- és szennyvízdíj számlákban kerül érvényesítésre.

 

Amennyiben a Fővárosi Vízművek Zrt., illetve a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. és a fogyasztó között a mellékmérős elszámolásra mellékszolgáltatási szerződés nem jön létre, vagy a már hatályos szerződés érvényességével összefüggő szerződéses feltételek a fogyasztó részéről nem teljesülnek, úgy a szolgáltatók jogosultak a számlázást beszüntetni, a szerződést szüneteltetni.

 

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás

 

A főváros vezetése 2012. január 1-jétől - Budapest Főváros Közgyűlése által az 59/2011 (X.12. ) számú rendeletet 2013. november 1-jei hatállyal felváltó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 72/2013. (X.14.) Főv. Kgy. rendelet alapján a Közszolgáltatói Keretszerződés keretein belül - a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.-t bízta meg a települési folyékony hulladék begyűjtésével, szállításával, ártalommentes elhelyezésével, mint a főváros területén működő, kizárólagos jogosultsággal rendelkező közszolgáltatót. A szennyvízszállítás (szippantás) díját Budapest Főváros Önkormányzatának mindenkori, hatályos díjrendelete szabályozza.

 

Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. megbízásából a Díjbeszedő Holding Zrt. az alábbiak szerint hajtja végre a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatásra vonatkozó díjak számlázásával és azok ellenértékének beszedésével összefüggő feladatokat.

 

Az elszámolás alapja az ingatlanon elfogyasztott víz mennyisége, mely a Fővárosi Vízművek Zrt. leolvasása alapján kerül meghatározásra. A számlázásra kerülő díjért az FTSZV a csatornázatlan ingatlanokon keletkezett szennyvizet az ingatlantulajdonos – szükség szerinti – megrendelése alapján, az ingatlanról elszállítja a kijelölt leeresztőhelyekre, ahonnan a szennyvíz a szennyvíztisztítókba kerül. Ennek a munkafolyamatnak a költségét teljes mértékben tartalmazzák az FTSZV által kiszámlázott díjak, így az ingatlantulajdonosnak a helyszínen a megrendelt szállításért külön nem kell fizetnie.

 

A Társaságunk által számlázott mellékvízmérőn mért fogyasztások ellenértékét levonásba helyezzük a fővízmérőn mért fogyasztás ellenértékéből, melynek részletezését a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatás számla mellékletében tételesen feltüntetjük.

 2019. április 23. kedd. Köszöntjük Béla nevű látogatóinkat.
 Ön a(z) 14.967.806-ik látogatónk Impresszum   Jogi nyilatkozat   Oldaltérkép

© 2007. Díjbeszedő Holding Zrt.